Baruchowo, 2015.06.01

IBR.6220.4.5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

               w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam,

że w związku prowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. :

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno, na działce o nr ewid. 328 obręb ewidencyjny Kłótno, gm. Baruchowo”.

organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi  i wnioski   w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu (od pn.- pt. w godz. 7.15-15.15, wtorek w godz. 8.00-16.00), w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 01.06.2015r.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl.

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno.

4.     a/a.