Baruchowo,2015.06.01

IBR.6220.4.2.2015

                             

O BWI E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

 

zawiadamiam

że w dniu 1 czerwiec 2015 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno, na działce o  nr ewid. 328 obręb ewidencyjny Kłótno, gm. Baruchowo”.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1  organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu (od pn-pt w godz. 7.15-15.15, wtorek w godz. 8.00-16.00).

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

                                                                                                          Zastępca Wójta

                                                                                                          Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno,

4.     a/a.