Projekty uchwał na obrady VIII sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 14 maja 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr VIII.54.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr VIII.55.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr VIII.56.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

4.     Projekt uchwały nr VIII.57.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za rok 2014.

5.     Projekt uchwały nr VIII.58.2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Baruchowo.

6.     Projekt uchwały nr VIII.59.2015 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej.

7.     Projekt uchwały nr VIII.60.2015 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.