OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów będących własnością Gminy Baruchowo oraz paliwa do samochodów i innych pojazdów oraz urządzeń, którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Baruchowo w latach 2015-2017

(zamieszczone w BZP w dniu 23.03.2015, nr ogłoszenia: 40459 - 2015 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów będących własnością Gminy Baruchowo oraz paliwa do samochodów i innych pojazdów oraz urządzeń, którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Baruchowo w latach 2015-2017

Wspólny Słownik Zamówień: 09100000-0 - Paliwa, 09134220-5 - Paliwo do silników diesla (EN 590), 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa, 09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej 95 - oktanowej (Pb 95), oleju napędowego (ON), gazu (LPG) w szacunkowej ilości:

  1) dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanów - 8 000 litrów,

  2) olej napędowy - 100 000 litrów,

  3) gaz - 8 000 litrów.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone obowiązującą Polską Normę dotycząca jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013r., poz. 1058 ze zm.), w szczególności:

  1) dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) PN-EN 228 Paliwa dla pojazdów silnikowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań,

  2) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów silnikowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,

  3) dla gazu PN-EN 589:2009 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych oraz gazu.

3. Sukcesywny zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, oleju napędowego oraz gazu dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym na podstawie wykazu uprawnionych pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

4. Olej napędowy do zastosowania w samochodach o zapłonie samoczynnym w okresie letnim i zimowym.

5. Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla samochodów Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

6. Przedmiotowe dostawy będą polegały na sukcesywnym tankowaniu paliwa do pojazdów oraz sprzętu silnikowego Zamawiającego, bezpośrednio z legalizowanych dystrybutorów paliw, w stacji paliw czynnej min w godz. od 7:00 do 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury za każdorazowym zakupem paliwa przez Zamawiającego.

9. Realizacja płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

10. Wykonawca w cyklach miesięcznych przygotuje Zamawiającemu szczegółowe zestawienie tankowań poszczególnych pojazdów, w którym winno być:

  1) numer rejestracyjny pojazdu,

  2) data tankowania,

  3) miejsce tankowania,

  4) rodzaj zatankowanego paliwa,

  5) ilość zatankowanego paliwa,

  6) cena netto i brutto zatankowanego paliwa w dniu tankowania uwzględniająca upust.

11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów oraz zakupienia mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2017-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę aktualną na dzień składania ofert koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej jedną stacją, sprzedającą benzynę bezołowiową, olej napędowy i gaz w odległości maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego po drogach utwardzonych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Termin płatności faktury

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-03-31 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-03-23