OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania

(zamieszczone w BZP w dniu 07.01.2015r., nr ogłoszenia: 1515 - 2015)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania

Wspólny Słownik Zamówień: 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kruszenia wraz załadunkiem do kruszarki, polegająca na:

  a) kruszeniu gruzu betonowego do ponownego wykorzystania o frakcji max: 0 - 50 mm w ilości szacunkowej około 600 m3. Materiał do kruszenia to m.in. cegły rozbiórkowe, gruz betonowy, płyty betonowe, kamień, cegła, gruz żelbetowo - betonowy na kruszywo do ponownego wykorzystania zlokalizowane na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w miejscowości Baruchowo, gm. Baruchowo;

  b) użyciu do kruszenia kruszarek z odsiewem bocznym ziemi;

  c) odwożeniu przez Wykonawcę materiału skruszonego na miejsce w obrębie kruszenia w przypadku kruszarek stacjonarnych;

  d) usypywaniu skruszonego beton, oddzielnie dla kruszywa i oddzielnie dla odsiewu, tworząc pryzmę kruszywa na placu robót;

  e) uwzględnieniu w cenie brutto za 1 m3 skruszonego gruzu wszystkich kosztów dodatkowych (m.in. koszty pracownicze, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki na miejsce wykonania usługi), a także koszty przemieszczania gruzu na placu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, odwozu odsiewu spod kruszarki oraz uporządkowania placu;

2. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przeznaczonego do kruszenia gruzu betonowego w stosunku do podanej w ppkt. a szacunkowej ilości 600 m3 o +/- 20%;

3. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za wykonaną usługę przysługującą wykonawcy za realizację zadania będzie tylko ilość faktycznie skruszonego gruzu bez odsiewki na podstawie obmiaru hałdy skruszonego gruzu dokonanego przez geodetę wskazanego przez Zamawiającego w obecności Wykonawcę, po wykonaniu przedmiotu zamówienia;

4. Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew na podstawie wystawionej faktury VAT obejmującej łączną ilość skruszonego gruzu i stawkę za 1m3 podaną w ofercie, płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu;

5. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami wykonania usługi na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w miejscowości Baruchowo, gm. Baruchowo;

6. Roboty muszą być wykonywane w porze dziennej w celu minimalizacji uciążliwości dla okolicznych mieszkańców;

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłową realizację usługi;

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-02-28

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dwóch usług kruszenia gruzu, z których każda polegała na skruszeniu, co najmniej 500 ton gruzu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, poświadczeniach lub oświadczeniach, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. sprawnym sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. operatorem kruszarki, kierowcami uprawnionymi do prowadzenia powyższego sprzętu.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 100.000,00 zł.. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-01-15 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-01-07