W sprawie:
uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.295.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2014 r.