Informacja o wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta - informacja dla osób niepełnosprawnych.

  1. Głosowanie w wyborach do Rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz  wyborach wójtów zostanie przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r.
  2. Lokale wyborcze w dniu glosowania czynne będą w godzinach 7.00 – 21.00.
  3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2014 r.
  4. W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójta gminy, wyborcy głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w jednym z pięciu okręgów wyborczych.
  5. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, złożony w Urzędzie Gminy w terminie do dnia 11 listopada 2014 r. głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po złożeniu wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborczego w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.
  6. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi, najpóźniej w dniu 26 października 2014 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej. Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
  7. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi najpóźniej w dniu 26 października 2014 r. 
  8. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r., składając pisemny wniosek.

Informacje dotyczące wyborów można uzyskać w pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo godzinach pracy Urzędu tj.:  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15,  wtorek od godz.7.30 – 16.00, lub telefonicznie – (54) 2845-848, nr fax-u (54) 2845-848,  bądź drogą elektroniczną: adres e-mail: sekretarz@baruchowo.pl