<>

 

Uchwała nr 5/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie

z dnia 20 października 2014 roku

 

w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

§ 2

 

Treść obwieszczenia zawierająca numery list kandydatów, dane o kandydatach umieszczone
w zgłoszeniu i ewentualne oznaczenia kandydatów i list stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Obwieszczenie przekazuje się Wójtowi, Burmistrzowi, który zapewni jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy.

 

(pieczęć komisji)

                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                              Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                                     Hanna Mrozowicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529
oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.