Uchwała nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie

z dnia 20 października 2014 r.

 

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach
do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.[1]) Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowo

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych:

1) w więcej niż jednym okręgu wyborczym:

Nr 18 – Komitet Wyborczy Wyborców „Razem z ludźmi i dla ludzi”

Nr 19 – Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa

2) w jednym okręgu wyborczym:

            Nr 20 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa

 

§ 2

 

Informację o przyznanych numerach list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie treści uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu (siedziby komisji).

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 

Przewodniczący

 

 

Mrozowicz Hanna Urszula

 

.............................................

 

Zastępca Przewodniczącego      

 

 

Brylińska Beata Katarzyna

 

.............................................

 

Członkowie:

 

 

1) Gołembiewski Roman

 

.............................................

2) Jankowska Karolina

 

.............................................

3) Maślanka Katarzyna

 

.............................................

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529
oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.