Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2014-06-17

Pismo: IBR.271.15.2014.KG/6                                                                                                              

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki,

z powodu: naruszenie (brak) interesu publicznego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 UZASADNIENIE

Zamiarem Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu było wybudowanie nowej kompletnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki. Budowa polegać miała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody, a tym samym na:

a)       wymianie pomp głębinowych w studniach nr 4,

b)       remoncie betonowych obudów studni wraz z wymianą wyposażenia,

c)        budowie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do budynku stacji,

d)       budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacją elektryczną oraz instalacją sanitarną,

e)       budowie układu technologicznego uzdatniania wody wraz z automatyką,

f)        budowie zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z rurociągami,

g)       budowie odstojnika popłuczyn wraz z przyłączem,

h)       budowie zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem.

i)         zagospodarowaniu terenu przyległego do stacji.

 

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, z uwagi na czynniki zewnętrzne uniemożliwiające zrzut wód popłuczynach do Jeziora Skrzynki (co było planowane na etapie realizacji projektowych) w oparciu o odrębne opracowanie, nastąpiła zmiana założeń projektowych. W chwili obecnej, z uwagi na powyższe Zamawiający zamierza przeprojektować istniejące opracowanie, poprzez dodatkową likwidację studni nr 5 i 6. Na miejscu zlikwidowanych studni, zostanie zaprojektowane rozsączenie wód popłuczynach. Wobec powyższego prowadzenie przedmiotowego postępowanie jest niezasadne i nieekonomiczne, ponadto w chili obecnej realizacja zakresu prac objętych projektem nie leży w interesie publicznym Zamawiającego.

 

Stanowisko Zmawiającego potwierdza dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p. który stanowi, że zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. (sygn. akt V Ca 2224/03) "istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie".

 

Powyższe jednoznacznie uniemożliwia Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania przetargowego, dokonanie oceny ofert i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w sposób nie naruszający ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zamawiający