ZARZĄDZENIE NR 22.2014

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 z późn. zm.2)) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 stycznia 2014 r.,

- Uchwałą Nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r.,

- Uchwałą Nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r.,

- Zarządzeniem Nr 10.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2014 r.,

- Uchwałą Nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 13.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 16.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 kwietnia 2014r.,

- Zarządzeniem Nr 17.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2014.,

- Uchwałą Nr XLI.256.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2014.,

- Uchwałą Nr XLII.266.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 maja 2014.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 13.236.677,00 na kwotę 13.238.071,00, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.986.677,00 na kwotę 14.988.071,00, wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się załącznik nr 1,2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

                                                                                               Wójt Gminy Baruchowo

                                                                                                  Stanisław Sadowski