ZARZĄDZENIE NR 16.2014

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014

       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.1) ) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2 013 r.   poz. 885 z późn. zm2)) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

          § 1. 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII.224.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej:

                     - Zarządzeniem Nr 1.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 stycznia 2014 r.,

                     - Uchwałą Nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r.,

                    - Uchwałą Nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r.,

                    - Zarządzeniem Nr 10.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2014 r.,

                    - Uchwałą Nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,

                   - Zarządzeniem Nr 13.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 kwietnia 2014 r.,

     wprowadza się następujące zmiany:

         1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 12.815.625,85 na kwotę 13.221.409,00, wg załącznika nr1;

         2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.565.625,85 na kwotę 14.971.409,00, wg załącznika nr 2.

     2. Zmienia się załącznik nr 1,2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1,2,3,3a do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Baruchowo

                                                                                                                                                                        Stanisław Sadowski