INFORMACJA

o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 

1.      Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

2.      Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

3.      Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4.      W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Baruchowo głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie.

5.      Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce wizualizacja wyborów.

6.      Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy
w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 2 do Informacji.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

7.      Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja 2014 r.Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

8.      Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn.„Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

9.      Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.

10.    Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w- pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo  w godzinach pracy urzędu  lub telefonicznie  Nr tel. 54-2845848, Nr fax – u 54-2845848  bądź drogą elektroniczną: adres email sekretarz@baruchowo.pl

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo.

Nr 2 – wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania z lokalem dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nr 3 – wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.