Zarządzenie Nr 13.2014
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII.224.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 stycznia 2014 r.,

- Uchwałą Nr XXXVIII.237.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r.,

- Uchwałą Nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2014r.,

- Zarządzeniem Nr 10.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2014 r.,

- Uchwałą Nr XL.252.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 marca 2014 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 12.699.396,85 na kwotę 12.815.625,85, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.449.396,85 na kwotę 14.565.625,85, wg załącznika nr 2.

2.  Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.    

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8  kwietnia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                          

                                                                                               Wójt

                                                                                   inż. Stanisław Sadowski