Zarządzenie  Nr 3.2013

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie

z dnia 10 grudnia 2013r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2013r., poz. 330 z późn.zm.) oraz § 3 „Instrukcji inwentaryzacyjnej” zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Inwentaryzację  roczna za rok 2012 przeprowadza się  w okresie od 17 grudnia 2013r. do

       20.01.2014r. jako spis z natury:

       1) podstawowych środków trwałych,

       2) innych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

       - Przewodniczący   -  Wioletta  Hińcz

       - Członek   -  Elżbieta  Księżak

       - Członek   -  Maria Radowska

Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

 

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania :

1)    Z przeprowadzonej inwentaryzacji – w terminie 7 dni od dnia zakończenia

Inwentaryzacji określonego pola spisowego,

2)    Z przebiegu inwentaryzacji – terminie do 27 stycznia 2014r.

 

§ 4. Zobowiązuję księgowego  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do

prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

 

§ 5. Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, przedstawienia ich do akceptacji Skarbnika Urzędu Gminy w Baruchowie i do zatwierdzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.