Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2014-03-11

Pismo: IBR.271.04.2014.KG/11                                                                                                   

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE

Zamawiający dla przedmiotowego zadania przeznaczył środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł brutto, co zostało również odczytane podczas otwarcia ofert w dniu 11 marca 2014r., natomiast najniższa cena spośród złożonych ofert opiewała na kwotę 918.382,97 zł. Ponadto Zmawiający nie widzi podstaw do skorzystania z możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż posiada ograniczone możliwości sfinansowania zamówienia.

Podstawą prawną unieważnienia przedmiotowego postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś art. 86 ust. 3 ustawy nakazuje zamawiającemu podanie bezpośrednio przed składaniem ofert kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Istotą różnicy sformułowań określonych w wyżej wskazanych przepisach ustawy jest stworzenie możliwości dokonania zmian finansowych w okresie pomiędzy datą otwarcia ofert, a datą rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Wskazana okoliczność powoduje, że kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie może być niższa od kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwota ta była kwotą wyższą.

Decydującym argumentem za obligatoryjnością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jest kwota wynikająca z chwili otwarcia ofert. Prawo roszczenia wykonawcy do pozytywnego zakończenia postępowania zatrzymuje się na kwocie podanej na otwarciu ofert przez zamawiającego. Gwarancyjna rola kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ma ten skutek, iż jest ona kwotą minimalną, gwarantującą przejrzystość postępowania i chroniącą interesy wykonawców.

Obowiązkiem Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania (Rozdział 2 ustawy p.z.p.) jest ustalenie wartości zamówienia, zgodnie z procedurami wskazanymi w art. 32 - 35 ustawy p.z.p. Ustalenie powyższej wartości ma znamienny wpływ na sposób przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Decyduje m.in. o wyborze trybu postępowania, miejsca ogłoszenia, terminów związania ofertą i składania ofert oraz katalogu czynności, co do których przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania.

Jednakże szacunkowa wartość zamówienia nie ma żadnego wpływu na ocenę prawną i faktyczną zasadności zastosowania instytucji uregulowanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. Umiejscowienie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia w Rozdziale 2 ustawy zatytułowanym "Przygotowanie postępowania" oznacza, iż ustalenie tej wartości ma na celu przygotowanie postępowania pod względem formalnym i proceduralnym (wybór trybu, miejsce publikacji ogłoszenia, terminy składania ofert, obowiązek żądania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, termin związania ofertą, terminy i zakres czynności objętych poszczególnymi środkami ochrony prawnej) i nie odnosi się do samej czynności obejmującej badanie i ocenę ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i w konsekwencji samej czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe czynności dokonywane są w toku postępowania i podlegają w szczególności regulacjom zawartym w Rozdziale 4 ustawy p.z.p. zatytułowanym "Wybór najkorzystniejszej oferty". W tym rozdziale ustawy p.z.p. została uregulowana instytucja unieważnienia postępowania oraz został w art. 86 ust. 3 zawarty obowiązek podania bezpośrednio przez otwarciem ofert kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nie można również twierdzić, że na fakt unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. jakikolwiek wpływ ma szacunkowa wartość zamówienia oraz sposób dokonania szacowania tej wartości. Czynność ustalania szacunkowej wartości zamówienia jest całkowicie irrelatywna w odniesieniu do uregulowanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. przesłanki. Jedynie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p. oraz kwota, jaka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. mają wpływ na spełnienie lub brak spełnienia przesłanki skutkującej unieważnieniem postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

Tym samym, Wykonawca nie ma prawa skutecznego domagania się od zamawiającego zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia, o które się ubiega,  a w postępowaniu odwoławczym brak jest podstaw do przeprowadzania w tym zakresie postępowania dowodowego na okoliczność, czy zamawiający posiada wolne środki finansowe, które powinien przeznaczyć na objęte przedmiotem sporu zamówienie.

 

Zamawiający

 

wz. WÓJTA

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta