Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Przedmiot kontroli:

- kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Goreń - SKrzynki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej , Dzialanie 1.1. - Infrastruktura drogowa.

 

Okres objęty kontrolą: 01 września 2008r. - 30 czerwca 2012r.