Projekty uchwał na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 30 grudnia 2013 r.:

1)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.222.2013 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2013.

2)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.223.2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2022.

3)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.224.2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014.

4)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.225.2013 w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2022.

5)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.226.2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2014.

6)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.227.2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

7)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.228.2013 w sprawie zmian w uchwałach podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

8)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.229.2013 w sprawie nadania nazw drodze publicznej kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gminy Baruchowo w miejscowościach Goreń Duży i Skrzynki.

9)    Projekt Uchwały Nr XXXVII.230.2013 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baruchowo na lata 2014 – 2018.