Zarządzenie Nr  50.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia  04  listopada  2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Baruchowo  na 2014 rok.

 

Na podstawie art.  233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885,  z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.Ustala  projekt  budżetu  gminy na rok 2014  w wysokości;

Dochody budżetowe                              -  12.039.142

Wydatki budżetowe                               -  13. 789.142

Deficyt budżetowy                                -     1.750.000

w pełnej szczegółowości  w zakresie  dochodów i wydatków obejmujących   zarządzenie Wójta  Gminy na rok 2014 rok  zgodnie z  załącznikami  Nr 1 i 2.

 

§ 2.Projektowany budżet na 2014 rok przedłożyć;

-       Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem.

-       Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania  stosownej opinii.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski