Projekty uchwał na obrady XXXV sesji Rady Gminy Baruchowo

 w dniu 30 października 2013 r.

1.     Projekt uchwały Nr XXXV.206.2013 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2013.

2.     Projekt uchwały Nr XXXV.207.2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022.

3.     Projekt uchwały Nr XXXV.208.2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych  z  zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2013/2014, powierzonych przez Powiat Włocławski.

4.     Projekt    Uchwały   Nr  XXXV.209.2013  zmieniającej   uchwałę   w  sprawie  określenia   przystanków   komunikacyjnych,   których   właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Baruchowo  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

5.     Projekt uchwały Nr XXXV.210.2013 w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

6.     Projekt uchwały Nr XXXV.211.2013 w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Baruchowo.

 

Treśc ww. projektów uchwał dostępna jest na stanowisku ds. kadr, obsługi Rady Gminy i sekretariatu, pokój nr 7 Urzędu Gminy Baruchowo.