Zarządzenie Nr 47.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2013 r.

 

w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U.  Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami), oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

 

§1. Gmina Baruchowo udostępnia informacje o sprawach publicznych stanowiących informację publiczną poprzez stronę internetową biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Baruchowo –www.bip.baruchowo.pl.

 

§2. Ustala się Regulamin publikowania materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 §3. 1. Na administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo wyznacza się Krzysztofa Grudzińskiego – Zastępcę Wójta.

2.Powołuje się zespół redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo w osobach:

1)    Aneta Paczyńska - redaktor;

2)    Kamil Apalczyk    - redaktor.

 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2013 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski