Zarządzenie Nr 46.2013

Wójta  Gminy Baruchowo

z dnia  16 października   2013 roku

w sprawie zmian w  budżecie  Gminy Baruchowo na  2013 rok.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz.U.  z 2013r.  poz.594 z poźn. zm.) oraz art. 257 i 258   ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r poz. 885 z poźn. zm) oraz § 12 Uchwały Nr XXVII.157.2012 Rady Gminy Baruchowo  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. Wójt Gminy  zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII.157.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionej;

1) Uchwałą Nr XXVIII.165.2013r. Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 stycznia  2013r

2)Zarządzeniem Nr 10.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 05 marca 2013 r

3) Zarządzeniem Nr 12.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2013r.

4) Uchwałą Nr XXIX.172.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca  2013 r.

5)Zarządzeniem Nr 14.2013 Wójta Gminy Baruchowo  z dnia 10 kwietnia 2013 r.

6) Uchwałą Nr XXX.180.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2013r.

7) Uchwałą Nr XXXI.185.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 maja 2013r.

8) Zarządzeniem Nr 19.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 czerwca 2013r.

9)Zarządzeniem Nr 23.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 09 lipca 2013r.

10) Uchwałą Nr XXXII.195.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 lipca 2013r.

11) Uchwałą Nr XXXIII.201.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 sierpnia 2013r

12) Zarządzeniem Nr37.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 09 września 2013 r.

13) Uchwałą Nr XXXIV.203.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 września 2013 r

14)Zarządzeniem Nr 42.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 września 2013 r

 

1)Dochody budżetowe ulegają  zmianie z kwoty 14.080.955  na kwotę  14.088.618  wg załącznika nr1

1) Wydatki budżetowe  ulegają  zmianie  z kwoty 14.995.075 na kwotę 15.002.738 wg załącznika nr2

2.Zmienia się  załącznik nr 1, 2, 3,3a  do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3,3a do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  16 października   2013   i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski