Zarządzenie Nr 44.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 11 października 2013 r.

 

w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). zarządza się, co następuje:

 

§1. Wprowadza się zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w przypadku gdy sposób udostępnienia lub konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wiąże się z koniecznością poniesienia przez Urząd dodatkowych kosztów.

 

 §2. Wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w § 1 ustalana jest indywidualnie z zachowaniem metodologii wyliczania określonej w §3, §4, §5 i §6.

 

 §3. W przypadku udostępnienia informacji publicznej w formie kserokopii ustala się odpłatność w wysokości:

- format A-4 jednostronnie                              - 0,30 zł

- format A-4 dwustronnie                                - 0,40 zł

- format A-3 jednostronnie                              - 0,50 zł

- format A-3 dwustronnie                                - 0,60 zł

 

§4. W przypadku udostępnienia informacji publicznej w formie wydruku informacji i pism (czarno-białe) ustala się odpłatność w wysokości:

- format A-4 jednostronnie                                - 0,40 zł

- format A-4 dwustronnie                                  - 0,60 zł

 

§5. W przypadku udostępnienia informacji publicznej w formie archiwizacji danych na nośnik ustala się odpłatność w wysokości:

- płyta CD (nośnik w cenie usługi)                    - 3,00 zł

 

§6. W przypadku udostępnienia informacji publicznej w formie faxu ustala się odpłatność w wysokości:

- strefa miejscowa za 1 stronę                            - 1,00 zł

- strefa zamiejscowa za 1 stronę                        - 2,00 zł

- za granicę za 1 stronę                                      - 6,00 zł

 

§7. Nie pobiera się opłaty jeżeli wysokość kosztów poniesionych przez Urząd na jej udostępnienie w formie wskazanej przez wnioskodawcę jest niższa niż 3,00 zł.

 

 §8. Uchyla się zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.

 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2013 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski