PROTOKOŁY Z OBRAD SESJI

 

Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół nie później niż 14 dnia po jej zakończeniu. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły tajnych głosowań, usprawiedliwienia radnych nieobecnych na sesji , oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. Protokół poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

 

Projekty protokółów dostępne na stanowisku pracy pracownika ds. kadr, obsługi Rady Gminy i sekretariatu.