<>
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

(zamieszczone w BZP w dniu 09.09.2013r., nr ogłoszenia: 363698-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg ograniczony

Przedmiot zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

Wspólny Słownik Zamówień: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Od Wykonawcy wymagane jest załączenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i oświadczenia z art.22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rurociągi technologiczne i instalacja AKPiA) o przepustowości min. 100 m3/d potwierdzonych dokumentami, że usługa ta została wykonana należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich wymaganych branżach o specjalizacji związanej z realizacją zamówienia, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

4

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

5

Opłacona polisa

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

6

Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie

Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rurociągi technologiczne i instalacja AKPiA) o przepustowości min. 100 m3/d potwierdzonych dokumentami, że usługa ta została wykonana należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę)

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu: Zamawiający informuje, iż ocena odbywać się będzie w stylu zerojedynkowym, tzn. spełnia 1 pkt., nie spełnia 0 punktów. W związku z tym, że liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, może okazać się większa niż 5, Zamawiający ustala następujący sposób dalszej oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu:

1. za każdą wykazaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę powyżej wymaganej minimalnej ilości Zamawiający przyzna dodatkowo następującą punktację: za każdą kolejną (ponad wymagane minimum 2) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlano - wykonawczej w zakresie budowy stacji uzdatniania wody wraz z budowa zbiornika retencyjnego, przyzna dodatkowo 1 pkt.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

60 %

2

Koncepcja projektu:

Liczba punktów = ( Kc of/Kc max ) * 100 * waga

gdzie:

 - Kc of - podana w ofercie

 - Kc max - najwyższa spośród wszystkich ofert

40 %

 

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (1) do dnia 2013-09-24 do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie: www.bip.baruchowo.pl

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-09-09