<>

 

Zakończyły się prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kurowo Kolonia wraz z budową 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

 

Zgodnie z protokołem odbioru 29 lipca  zakończyły się prace związane  z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kurowo Kolonia wraz z budową 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo. Gmina Baruchowo na realizację ww. przedsięwzięcia otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 2.2 Gospodarka odpadami. Wykonawcą robót była  Firma Handlowo - Usługowa  ITC Angelika Jabłońska z siedzibą w Baruchowie.

 

obrazek

 

Projekt pn. ” Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.