OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

(zamieszczone w BZP w dniu 04.06.2013r., nr ogłoszenia: 213594-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

Wspólny Słownik Zamówień: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów, 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy poprzez:

1.      odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach w tym pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania,

2.      odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach w miejscach powstawania,

3.      odbieranie z punktów selektywnej zbiórki odpadów między innymi następujących odpadów komunalnych:

a)      papier i tekturę, metal i szkło

b)      odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

c)      odpady zielone z ogrodów i parków;

d)      przeterminowane leki;

e)      przeterminowane chemikalia;

f)       zużyte baterie i akumulatory;

g)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h)      meble i inne odpady wielkogabarytowe;

i)       odpady budowlane i rozbiórkowe;

j)       zużyte opony;

k)      folie po kiszonkach i worki po nawozach.

l)       popioły

4.      odbiór odpadów z punktów gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon” w których prowadzona jest selektywna zbiórki odpadów z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier zgodnie z wykazem stanowiącym załącznikiem.

5.      odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 265 i powiatowej nr 2918 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznikiem.

6.      transporcie odpadów do regionalnej instalacji odbierania odpadów komunalnych,

7.      przetwarzaniu odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012r. poz. 391),

8.      dostarczaniu właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

9.      wyposażenia w pojemniki punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i odbierania i zagospodarowania zebranych w punkcie odpadów,

10.    Ponadto Wykonawca:

a)      ma obowiązek odbioru z danej nieruchomości bądź punktów każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach bądź workach, a także do zebrania odpadów przygotowanych do odebrania obok pojemnika.

b)      ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 

c)      w trakcie realizacji umowy dostarcza właścicielom nieruchomości worki na odpady zbierane selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwości zgodnej z częstotliwością odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

d)      dostarcza nowe pojemniki do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na swój koszt, jeśli podczas wykonywania usługi dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników na odpady zmieszane jakimi dysponują mieszkańcy, 

e)      ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów,

f)       dokonuje dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, zarówno wytworzonych przez siebie jak i przekazanych przez Zamawiającego,

g)      w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

h)      zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jednocześnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację (zawierającą np. nagranie wykonane kamerą lub dokumentację zdjęciową) i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

i)       zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.

11. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku rozumie się posiadanie przez Wykonawca składającego ofertę w prowadzonym postępowaniu:

1) spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy - wg załącznika do SIWZ

2) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Baruchowo, zgodnie z art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228),

3) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku przez Wykonawcę rozumie się dysponowanie sprzętem spełniającym wymogi nałożone na przedsiebiorcę rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz. U. 2013 poz. 122). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 złotych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-06-12 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-06-04