OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Obsługa geodezyjna zadania pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2013r, nr ogłoszenia: 169772 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Obsługa geodezyjna zadania pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 71354000-4 - Usługi sporządzania map

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji zadnia pn: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo, w tym w szczególności:

  a) wytyczenie projektowanych elementów w terenie;

  b) kontrolę posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych) - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów;

  c) obsługę bieżącą budowy (budowa w toku), w tym wykonywanie geodezyjnych szkiców roboczych potwierdzających pod względem rzeczowym wykonanie robót budowlanych, do obioru częściowego elementów robót budowlanych ulegających zakryciu w 3 egz.;

  d) pomiary osiadań i odkształceń obiektów budowlanych;

  e) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej uzgodnionej, zatwierdzonej i podpisanej przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjno - kartograficzny w 4 egz.;

2. Zakres zadania obejmuje:

2.1. Budowę budynku handlowego z zapleczem sanitarnym i placem targowym z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi.

 Budowę budynku handlowego z zapleczem sanitarnym i placem targowym z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi.

2.2. Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej w granicach działki, w tym:

  a) wjazd/zjazd na teren targowiska (z drogi gminnej);

  b) przyłącze wodne (działka 225/13) i doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej;

  c) przyłącze kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń;

  d) rozprowadzenie wód opadowych z projektowanych budynków i powierzchni utwardzonych;

  e) złącze kablowego ZK, wewnętrzna linia zasilającą wraz z oświetleniem terenu;

  f) Zagospodarowanie i urządzenie terenu (place, drogi ciągi piesze, nawierzchnie, parking, zieleń).

3. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 1.398.216,35 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja i przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ.

5. Okres realizacji robót budowlanych: od maja 2013r. do 31.10.2013r.

6. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-12-20

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-05-07 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-04-29