Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2013-03-19

Pismo: IBR.271.10.2013.AP/3                                                                                                    

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z załączonym dokumentem.

 

  Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński