Kontrola w Urzędzie  Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w okresie od 13 do 19 grudnia 2012 roku 

Przedmiot kontroli: wybrane zagadnienia zlecone z zakresu administracji rzadowej: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia  w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzeni ewidencji kapielisk, dokonywanie wspisów do CEIDG oraz wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach ; przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

 

Okres objęty kontrolą: 01.01.2011r. - 30.06.2012r.