U C H W A Ł A   NR V/29/2003

                                                     Rady Gminy Baruchowo
                                                    
z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2003 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z  2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3, art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148/ Rada Gminy uchwala co następuje.

 

§ 1.

 

1.    Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 4.436.216  . w tym

-          dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę  392.225  zł,

-          dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.328 zł,

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  40.000 zł,

-          subwencja ogólna w kwocie  2.970.800 zł.

z tego:

-          część podstawowa w kwocie  733.591  zł,

-          część oświatowa w kwocie   2.103.105  ,

-          część rekompensująca w kwocie  134.104  zł.

 

§ 2.

 

1.         Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 4.961.097 zł. w tym:

-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę   392.225 zł.

-          wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę   5.328  zł.

-          wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę  40.000 zł.

2.         W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się

a)      wydatki bieżące w kwocie 3.740.658 zł.

w tym na :

-          wynagrodzenia w kwocie 1.854.485 zł. (§ 4010, 4040, 4100)

 

-          pochodne od wynagrodzeń w kwocie  389.874 zł. (§ 4110, 4120)

-          dotacje z budżetu w kwocie  30.000 zł.

-          obsługę długu w kwocie  2.000 zł. (§ 8010)

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.220.439 zł.

3.         W budżecie tworzy się:

-          rezerwę ogólną w kwocie   48.903 zł.

4.         Deficyt budżetowy – 524.881 zł.

Planuje się pokryć kredytem w kwocie 300.000 zł .  na program SAPARD, oraz kwotę 224.881 zł. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

 

§ 3.

 

1.         Ustala się przychody budżetu w wysokości 566.446 zł. i rozchody w wysokości 41.566 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

 

§4.

 

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr. 4.

 

§ 5.

 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

 

§ 6.

 

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 908.738 zł., w tym dotacje z budżetu  30.000 zł., oraz wydatków zakładów w kwocie   908.738  zł.

1.         Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 35.800 zł. oraz wydatków w kwocie  35.800 zł. – zgodnie  z załącznikiem   Nr 6.

 

§ 7.

 

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie  3.338  zł. oraz wydatków funduszu w kwocie  3.338 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

 

 

 

§ 8.

Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn Zielona Szkoła w kwocie   33.877 zł. oraz wydatków gospodarstwa pomocniczego w kwocie 33.076 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 9

 

1. Upoważnia się Wójta  gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 

2.         Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

 

 

 

 

§ 10.

 

1.         Ustala się kwotę  200.000 zł. do wys. której Wójt  może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

2.         Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty      500.000 zł.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

§ 12.

 

Zobowiązuje się Wójta  Gminy do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Komorek