Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2013-01-08

Pismo: IBR.271.15.2012.KG/12                                                                                                             

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu postawił warunek, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku Zamawiający rozumiał dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 350.000,00 zł. Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana byłaby na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Jednakże w trakcie oceny ofert, zamawiający powziął informację, iż dla części postawionego wyżej warunku w postaci dysponowania przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł, nie został wskazany dokument potwierdzający spełnienie tak postawionego warunku. Tym samym powstała sytuacja, w której to Wykonawcy w sposób bardzo dowolny i różnorodny postanowili spełnić tak postawiony warunek, zarówno poprzez dołączenie informacji z banku lub kasy oszczędnościowej jak również poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu tego warunku. 

Powyższe jednoznacznie uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie oceny ofert i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w sposób nie naruszający ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie jest możliwe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

 

Zamawiający

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński