U C H W A Ł A   NR XXXI/160/2001

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 27 grudnia 2001 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z  1996 roku Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.    Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 4.049.089 zł. w tym

-          dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę  361.500  zł,

-          dochody związane z realizacja zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.329 zł,

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  49.000 zł,

-          subwencja ogólna w kwocie         2.747.153 zł.

z tego:

-          część podstawowa w kwocie     743.862  zł,

-          część oświatowa w kwocie          1.869.534  ,

-          część rekompensująca w kwocie       133.757 zł,

 

§ 2.

 

1.         Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 4.049.089 zł. w tym:

-          wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę   361.500 zł,

-          wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.329 zł,

-          wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę  49.000 zł.

2.         W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się

a)      wydatki bieżące w kwocie 3.428.999 zł.

w tym na :

-          wynagrodzenia w kwocie 1.832.778 zł. (§ 4010, 4040, 4100)

-          pochodne od wynagrodzeń w kwocie  353.883 zł. (§ 4110, 4120)

-          dotacje z budżetu w kwocie - zł

-          obsługę długu w kwocie  11.000 zł. (§ 8010)

b) wydatki majątkowe w kwocie 580.000 zł.

3.         W budżecie tworzy się:

-          rezerwę ogólną w kwocie 40.090 zł.

 

§ 3.

 

1.         Ustala się przychody budżetu w wysokości 64.924 zł. i rozchody w wysokości 64.924 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

 

§4.

 

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr. 4.

 

§ 5.

 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 855.512 zł., w tym dotacje z budżetu  - zł., oraz wydatków zakładów w kwocie   855.512  zł.

1.         Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 26.175 zł. oraz wydatków w kwocie  26.175 zł. – zgodnie  z załącznikiem Nr 6.

 

§ 7.

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie  4.522  zł. oraz wydatków funduszu w kwocie  4.522 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

 

§ 8.

Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zielona Szkoła w kwocie 62.330 zł. oraz wydatków gospodarstwa pomocniczego w kwocie 62.330 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta  gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.    Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10.

1.         Ustala się kwotę  300.000 zł. do wys. której Wójt  może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

2.         Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 300.000 zł.

 

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

 

§ 12.

Zobowiązuje się Wójta  Gminy do przedstawiania pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Jarosław Komorek