Baruchowo, 2012.12.17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) została wydana informacja  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.410.367.2012.KB z dnia 19.11.2012r. (data wpływu do tut. urzędu: 22.11.2012r.) uzgadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko i informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak NNZ.9022.3.320.2012 z dnia 12.12.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy: 17.12.2012r.) uzgadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska Gminy Baruchowo na lata 2012-2018” i „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baruchowo na lata 2012-2032”.

 

 

 

  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo