Baruchowo, 2012.10.10

IBR.6220.4.2012

Obwieszczenie

 

      Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87 – 800 Włocławek

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 10.10.2012r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Gostynińsko – Włocławskiego PK”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 590, 604, 612, 613  w miejscowości Kłótno i działce o nr ewid. 178/1 w miejscowości Goreń Nowy, gmina Baruchowo”,

 

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje  się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 10.10.2012r. do 24.10.2012r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

Z up. Wójta

         Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.          zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Baruchowo,

2.          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.          na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo,

4.          a/a.