Baruchowo, 2012.09.14

IBR.6220.4.8.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Zawiadamiam

strony postępowania, że 14 września 2012 roku wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.4.7.2012 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Gostynińsko - Włocławskiego PK", przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki o nr ewid. 590, 604, 612, 613  w miejscowości Kłótno i działce o nr ewid. 178/1 w miejscowości Goreń Nowy, gmina Baruchowo",oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziębia 13,  87 - 800 Włocławek

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, w godzinach  od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji  co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia (od 14.09.2012r. do 28.09.2012r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      BIP Urzędu Gminy Baruchowo

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży , Kłótno

4.      a/a.