Baruchowo, 2012.08.30

IBR.6220.4.5.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.585.2012.AG z dnia 22 sierpnia 2012r. odmawiające wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.HP-NZ-42-36-26/2012 z dnia 21.08.2012r., że pozostawia wniosek bez rozpoznania, jako bezprzedmiotowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Gostynińsko – Włocławskiego P-K”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 590, 604, 612, 613  w miejscowości Kłótno i działce o nr ewid. 178/1 w miejscowości Goreń Nowy, gmina Baruchowo”.

 

 

Z treścią postanowienia i opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1400  (od 30.08.2012r. do 12.08.2012r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 31.07.2012r. do 13.08.2012r.).

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Nowy.