Baruchowo, 28 sierpnia 2012r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr  98 poz. 1071 z 2000r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647), zawiadamia o  wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie :

 

„Budowa Ośrodka Dydaktyczno-Rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym” na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 14/1 w miejscowości Goreń Duży, gmina Baruchowo

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.