Baruchowo  10.08.2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98 poz. 1071   z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09.08.2012r.

na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na :

 

„Budowie Ośrodka Dydaktyczno Rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym”

 

  Inwestycja obejmuje następujące nieruchomości:  Goreń Duży – dz. nr 14/1

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Pawlak

Sekretarz Gminy

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.