W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy.

Data uchwały:
2004-03-30

Numer uchwały:
XV/95/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.