Zarządzenie Nr 16.2012

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 08 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2012 roku.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, póz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XVI.82.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI. 82.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej;
1) Zarządzeniem nr 7.2012 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 26 stycznia 2012 r.
2)Uchwalą Nr XVII.88.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 lutego 2012r
3)Uchwałą Nr XIX.95.2012 Rady Gminy Baruchowo z 20 kwietnia 2012 r
- wprowadza się następujące zmiany;
1) Wydatki budżetowW nie ulegają zmianie i wynoszą 12.748.531
wg załącznika nr 2.

2.Zmienia się załącznik nr 2, do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2012 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

      nż. Stanisław Sadowski