Baruchowo, 2012.08.06

 

IBR.6220.4.2.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baruchowo

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo zawiadamia,

 

że w dniu 6 sierpnia 2012 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Nadleśnictwa Włocławek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Gostynińsko – Włocławskiego P-K”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 590, 604, 612 i 613  w miejscowości Kłótno i działce o nr ewid. 178/1 w miejscowości Goreń Nowy, gmina Baruchowo”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1  ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się, do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i  art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla tego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Baruchowo po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski   w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku, w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 6 sierpnia 2012r.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

                                                                                                Z up. Wójta

Teresa Pawlak

Sekretarz Gminy

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno i Goreń Nowy.