Baruchowo, 2011.08.03

IBR.6220.3.2012

Obwieszczenie

 

      Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 03.08.2012r. została wydana decyzja nr IBR.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy” przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 236/65 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo.

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje  się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 03.08.2012r. do 17.08.2012r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Pawlak

Sekretarz Gminy

 

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego     we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.                   zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Baruchowo,

2.                   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.                   na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo,

4.                   a/a.