Baruchowo, 2012.07.12

IBR.6220.3.1.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baruchowo

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo zawiadamia,

że w dniu 12 lipca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Baruchowo w dniu 12.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Termomodernizacji i remoncie budynku urzędu gminy”, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 236/65 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1  ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 organ właściwy  do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się, do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać   na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i  art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla tego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Baruchowo po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku, w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 12 lipiec 2012r.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.