OBWIESZCZENIE

  

 Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zawiadamia, iż w dniu 15.05.2012r. została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:

„Budowie pomostu, plaży, placu zabaw, ścieżek rekreacyjno – wypoczynkowych"

 

zlokalizowana na dz. nr 285/6 (po podziale działki 285), obręb ewidencyjny Skrzynki, gm. Baruchowo.

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński