Organizacja i funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Gminę Baruchowo. Powstał 11 sierpnia 2004r. uchwałą Rady Gminy Baruchowo. Jest przeznaczony dla 20 osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego zamieszkałych na terenie gminy Baruchowo i spoza terenu gminy Baruchowo (gmin sąsiadujących).

Środowiskowy Dom Samopomocy ma swą siedzibę w miejscowości Czarne, w budynku po szkole podstawowej. Zlokalizowany jest w spokojnej, pełnej zieleni okolicy sprzyjającej bezpieczeństwu uczestników. Do Domu prowadzi asfaltowa droga zapewniająca dogodny dojazd samochodowy. W sąsiedztwie Domu znajduje się sklep spożywczy, gdzie uczestnicy mogą dokonywać drobnych zakupów. Budynek od strony frontu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W środku budynku również nie ma barier architektonicznych.

 

W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia przeznaczone na potrzeby uczestników zajęć w Domu:

1.      sala ogólna/spotkań

2.      pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wypoczynkowego,

3.      sala terapii zajęciowej wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały do zajęć

4.      pomieszczenie kuchenne z urządzeniami elektrycznymi i sprzętem gospodarczym pełniące funkcję pracowni kulinarnej,

5.      zmywalnia ,

6.      pokój pielęgniarski i socjalny,

7.      toalety i łazienka wyposażona w natrysk.

8.      stołówka.

 

Dom posiada na swym wyposażeniu sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej w postaci pralki automatycznej, kuchni gazowo-elektrycznej, zmywarki, żelazka, deski do prasowania itd. W Domu znajduje się również sprzęt TV - audio - video, komputer, a także inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii (maszyna do szycia, robot wieloczynnościowy, krosno, itp.). Uczestnicy mają możliwość korzystania z roweru magnetycznego w ramach terapii ruchowej oraz z różnorodnego sprzętu rekreacyjnego.

 

Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapewnia uczestnikom całodzienny pobyt, dostosowaną do ich potrzeb opiekę i wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, usamodzielnianie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

 

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Czyni to poprzez prowadzenie zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych obejmujących:

1.      trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym,

2.      trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

3.      trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

4.      terapię zajęciową,

5.      poradnictwo psychologiczne i socjalne,

6.      psychoterapię,

7.      psychoedukację,

8.      socjoterapię,

9.      terapię ruchową.

 

W ramach treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej uczestnicy pod kierunkiem instruktorów poznają obsługę sprzętu gospodarstwa domowego, wykonują czynności domowe takie, jak pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, uczą się dokonywania zakupów, gospodarowania pieniędzmi, dbania o higienę osobistą, itp.

 

Trening umiejętności społecznych obejmuje m.in. następujące formy treningowe: trening prowadzenia rozmowy i rozwiązywania konfliktów, trening przygotowania do pracy. Trening rozwiązywania problemów ma na celu uczenie uczestników zajęć w domu metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu. Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy ma na celu nauczenie uczestników umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Uczestnicy uczą się rozpoznawania zachowań werbalnych i niewerbalnych oraz świadomego ich używania poprzez kontakt wzrokowy, postawę ciała, gestykulację, ton głosu, mimikę. Uczą się umiejętności wybierania odpowiedniego miejsca na rozmowę, znajdowania odpowiednich rozmówców i proponowania dobrych tematów, a także aktywnego słuchania, zadawania pytań, znajdowania nowych tematów oraz udzielania o sobie informacji o różnym stopniu intymności.

 

Trening interpersonalny ma na celu podnoszenie samoświadomości uczestników i ich umiejętności głębszego poznawania siebie i wglądu we własne doświadczenia. Trening pomaga poprawnie komunikować się z innymi ludźmi, uczy umiejętności współżycia w grupie, a także kształtuje postawy egalitarne, lojalności, uczciwości, odpowiedzialności za innych oraz wartości moralne.

 

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu prowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy obejmuje czytanie czasopism i książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie wybranych programów telewizyjnych, filmów, turystykę, zajęcia sportowe, gry stolikowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe, itp. 

 

Techniki terapii zajęciowej obejmują szeroki wachlarz możliwości. Są to: w zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, teatralne, stolarskie, obsługa komputera, haft, szycie, szydełkowanie, pielęgnacja roślin. Terapia zajęciowa daje każdemu z uczestników szansę udziału w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom.

 

Uczestnicy mogą korzystać z usług psychologa. Psycholog jest obecny w placówce dwa razy w tygodniu - wtorek i czwartek. W tym czasie może służyć uczestnikom i ich rodzinom poradami, jak i okresowo (w miarę potrzeb) prowadzić psychoterapię grupową. Prowadzi również zajęcia integracyjne oraz relaksacyjne. Zarówno uczestnicy zajęć jak i członkowie ich rodzin mogą korzystać z szeroko pojętego poradnictwa socjalnego. W procesie socjoterapii doskonali się takie umiejętności uczestników, jak: komunikowanie się z innymi osobami, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, zaspokajanie własnych potrzeb oraz rozpoznawanie potrzeb innych osób, rozróżnianie odmienności innych i uczenie się tolerancji wobec odmienności, dostrzeganie swych ograniczeń, wzmacnianie zaufania wobec siebie i innych, stawanie się bardziej otwartym i szczerym, szukanie oparcia w otoczeniu i nawiązywanie trwałych więzi, współpraca i współdziałanie z innymi.

 

Dom oferuje usługi opiekuńczo-pielęgniarskie poprzez utrzymywanie kontaktu z pracownikami lecznictwa podstawowego dotyczącego stanu zdrowia uczestników zajęć w Domu, umawianie na wizyty u specjalistów, trening higieniczny, psychoedukację, której zadaniem jest rozwijanie samodzielności uczestników w zakresie świadomego korzystania z usług poradni zdrowia psychicznego oraz możliwości, jakie daje współczesna farmakoterapia. Dom zapewnia również opiekę higieniczną, w razie potrzeby pielęgnację według wskazań lekarza osobom tego wymagającym.

Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego, pielęgniarkę i psychologa.

Osoby uczestniczące w zajęciach w Domu otrzymują ponadto dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiad. Mają zapewniony przewóz i opiekuna w trakcie jazdy.

 

O odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem decyduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Tam też należy zgłaszać wnioski o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem utrzymuje bliskie kontakty z innymi placówkami pobytu dziennego i stacjonarnego. Kontakty te maja formę wspólnych spotkań, imprez zabawowych, turniejów, konkursów. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają również osoby z terenu gminy Baruchowo. Są to z reguły porady psychologiczne i socjalne. Placówka jest otwarta dla wszystkich potrzebujących wsparcia psychicznego.