W sprawie:
zmiany Uchwały Nr X/63/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawada Nowa - Zakrzewo"

Data uchwa3y:
2003-12-29

Numer uchwa3y:
XIII/89/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.