OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji i lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 2.03.2012r.

na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo, 87 - 821 Baruchowo

została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

- Utwardzeniu 16 miejsc parkingowych wraz z dojazdem na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

 

Inwestycja obejmuje następujące nieruchomości:

 

Kurowo Parcele - dz. nr 44, 45/4.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Baruchowo 02.03.2012r.