UCHWAŁA Nr XVII.88.2012

RADY GMINY BARUCHOWO

z dnia 23 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Baruchowo na 2012 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1 W uchwale Rady Gminy Nr XV.82.2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu na2012r wprowadza się następujące zmiany

 

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty                                                 11.149.294

na kwotę '                                                                                                       11.173.041

wg załącznika nr 1

2)   Wydatki budżetowe ulegają zmianę z kwoty                                                  12.164.607

na kwotę                                                                                                        12.188.354

wg załącznika nr 2

w tym wydatki majątkowe                                                                               3.088.000

3)   Deficyt budżetowy wynosi                                                                            1.015.313

zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie                                      1.015.313

 

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2012r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Jarosław Komorek