W sprawie:
przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Gminy Baruchowo na lata 2004 - 2008 realizowanych przy udziale Funduszy Pomocowych.

Data uchwa3y:
2003-12-29

Numer uchwa3y:
XIII/88/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem ogłoszenia.